ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – Miss Polyplexi bag

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΙΑΣ HANDMADE ΤΣΑΝΤΑΣ MISS POLYPLEXI

2017

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΗΣ Σ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ και έδρα στου Ζωγράφου (Ανθέων 25, 157 72, Ζωγράφου), εφεξής ο «Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία “Κέρδισε μία #handmade #Miss_Polyplexi bag” (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
 2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν γυναίκες που κατοικούν νομίμως στην Ελλάδα εκτός των οριζομένων στο κατωτέρω άρθρο 3. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όσες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή και των εταιρειών που συνδέονται με τον Διοργανωτή με σχέση δικαιόχρησης (Franchise) και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 2 και 3, συμμετάσχουν στην διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 5. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι νομίμως εγγεγραμμένος στο Facebook, να κάνει Like στο Facebook post του Διαγωνισμού, να κάνει Like στην σελίδα Facebook του Runster.gr και να κάνει κοινοποίηση το Facebook post του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής στην κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και δεν προσβάλλουν ή χρησιμοποιούν χυδαία ή προσβλητικά σχόλια.
 5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την δημόσια ανάρτηση του Facebook post του Διαγωνισμού (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Πέμπτη 09/03/2017 και ώρα 24:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κανείς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια καθώς επίσης να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο όπως επίσης διατηρεί το δικαίωμα ακόμα και να ακυρώσει /ματαιώσει τον εν λόγω Διαγωνισμό.
 6. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3 και (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και μη αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας κατά του Διοργανωτή από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του συμμετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες κλπ.
 7. Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών και τη συγκέντρωση υποβληθεισών συμμετοχών και τον έλεγχο της εγκυρότητας τους θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από τον Διοργανωτή στην διεύθυνση Ανθέων 25, 157 72, Ζωγράφου, την Πέμπτη 08/03/2017 στις 11:30πμ. Από την κλήρωση θα ανακηρυχτεί συνολικά μία (1) νικήτρια (μία γυναίκες) και τρεις (3) επιλαχούσες (τρεις γυναίκες). Η απόφαση της κλήρωσης και η ανακοίνωση είναι οριστική και αμετάκλητη.
 8. Στην νικήτρια του Διαγωνισμού παρέχεται (εφεξής το «Έπαθλο»), δωρεάν, μία χειροποίητη τσάντα Miss Polyplexi, όπως αυτή απεικονίζεται στην συνοδευτική φωτογραφία του Διαγωνισμού, επιλογής του Διοργανωτή.
 1. Η Νικήτρια της Κλήρωσης θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή ή συνεργάτη αυτού μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook. Από τη στιγμή της ενημέρωσης της Νικήτριας από τον Διοργανωτή, η Νικήτρια θα έχει προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) ωρών για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στον Διοργανωτή πως αποδέχεται το Έπαθλο. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας αυτής, θα χάσει αυτομάτως το δικαίωμα απόκτησης και διεκδίκησης του Επάθλου του και το Έπαθλο θα χορηγηθεί στην πρώτη επιλαχούσα κατά τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας, κ.ο.κ.
 2. Με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτοί διορίσουν για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. Όσον αφορά στην Νικήτρια του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και η Nικήτρια αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Επάθλου. Επίσης, ο Διοργανωτής δηλώνει και η Νικήτρια αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της (όνομα, εικόνα, δηλώσεις, οπτικοακουστικό ή άλλης φύσης υλικό κτλ) με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ) προβολή του Διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στο στέλνοντας email στην διεύθυνση info@runster.gr με τίτλο ‘Προσωπικά Δεδομένα’.
 3. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου του ούτε για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, κάθε είδους δαπάνες και λοιπά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στην λειτουργία του Διαγωνισμού που θα προκύψουν. Σε περίπτωση που προκύψει τυχόν φορολογική απαίτηση των Αρμόδιων Αρχών από τον παρόντα διαγωνισμό η υποχρέωση αυτή θα βαρύνει αποκλειστικά τη νικήτρια. Ο Διοργανωτής και οποιαδήποτε άλλη θυγατρική του δεν αποδέχονται ευθύνη ή υποχρέωση της φορολόγησης ή οποιουδήποτε άλλου κόστους προκύψει σε σχέση με το Έπαθλο του Διαγωνισμού. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα τα έξοδα για την παραλαβή του Επάθλου, μετακινήσεις, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον νικητή. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος της νικήτριας ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια της διοργάνωσης ή εξ αφορμής του Επάθλου.
 4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέσω ταχυδρομείου στα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 4.
 5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.
 6. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 7. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα: www.runster.gr και συγκεκριμένα εδώ.