Ερευνητική ομάδα από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διεξάγει μια έρευνα η οποία έχει σαν στόχο να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης των δρομέων για τη συμμετοχή τους σε αγώνες δρόμου – όταν αυτοί επιτραπούν από τις αρμόδιες αρχές – και υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμμετέχουν, καθώς επίσης και τις στάσεις και αντιλήψεις τους για τη συμπεριφορά τους και τη λειτουργία τους ως επισκέπτες – τουρίστες στον τόπο όπου πρόκειται να λάβει χώρα ο αγώνας δρόμου. Στην έρευνα καλούνται να συμμετέχουν δρομείς που έχουν λάβει μέρος σε κάποια διοργάνωση αγώνα δρόμου και έχουν αντίστοιχη εμπειρία.

Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντηση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά και όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ